111.png
  • 2.png
  • aaaaaaa.jpg
  • ffffhbhjkkl.jpg
  • na stone.jpg
  • noooo.jpg
  • strona główna 4.jpg
  • strona główna nr 1.jpg
  • strona główna nr 2.jpg
  • strona główna nr 3.jpg

Czas trwania działań innowacyjnych: 1.12.2015 – 1.12.2017

Innowacja pedagogiczna „Ze Szczytnem na ty” adresowana jest do uczniów zespołu edukacyjno-terapeutycznego „c” gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie i ich rodziców,  uczestnicy ci będą głównymi wykonawcami zagadnień innowacji. Zakres ich zadań obejmował będzie również współpracę z uczniami i ich rodzicami z pozostałych klas naszej szkoły.
Cele realizowanej innowacji to m.in.:
- wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o najbliższej miejscowości poprzez: oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi; stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym,
- ukształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez: ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym; dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy na przestrzeni wieków; rozbudzanie zainteresowania miejscowością; zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego;
- rozwój indywidualnych zdolności ucznia.

PATRONAT HONOROWY