REKRUTACJA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 2024/2025

Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w następujących zawodach:

 • pracownik pomocniczy gastronomii – kwalifikacja HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: pracownik pomocniczy gastronomii (941203).
 • piekarz – kwalifikacja SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Piekarz (751204).Nauka trwa trzy lata.
  Program nauczania obejmuje:
 • przedmioty ogólnokształcące
 • przedmioty zawodowe – piekarz (kursy dokształcające)
 • język obcy zawodowy (angielski)
 • zajęcia praktyczne (pracownik pomocniczy gastronomii na terenie Ośrodka, uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz praktyki odbywają w zakładzie pracy „Rogalik” u pracodawcy w Szczytnie)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik pomocniczy gastronomii odpowiada za wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Są to czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne; czynności pomocnicze związane z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych; realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności;  wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego oraz wykonywania prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.

 Cenne kwalifikacje

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczniowie uzyskują:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii.Konkretne kompetencje

 Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

HGT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.04.2. Wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi  gastronomiczne
HGT.04.3. Wykonywanie prac pomocniczych przy sporządzaniu potraw i napojów bezalkoholowych
HGT.04.4. Sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb oraz mącznych
HGT.04.5. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości
HGT.04.6. Język obcy zawodowy
HGT.04.7. Kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni gastronomicznej na terenie Ośrodka w pracowni gospodarstwa domowego oraz w kuchni SOSW, dzięki czemu uczniowie mają możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych i kształtować niezbędne umiejętności w tym zawodzie.

Ciekawa praca

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej umożliwia podjęcie pracy:

 • w obiektach zbiorowego żywienia tj. restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, gdzie absolwent wykonuje prace pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów, wspomaga innych pracowników zakładu gastronomicznego przy wykonywaniu rozmaitych zadań. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Branżowa Szkoła I stopnia – Piekarz  

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe.

Uczeń kształcący się w tym zawodzie zdobędzie wiedzę i umiejętności:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich,
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich

 Cenne kwalifikacje

Egzamin z kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły  uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: piekarz. 

Konkretne kompetencje

Piekarz zdobywa kwalifikacje do: 

 • wykonywania czynności związanych z magazynowaniem surowców piekarskich, sporządzaniem dokumentacji magazynowej, obsługą urządzeń, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynie,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
 • przygotowania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich oraz gotowych wyrobów piekarskich,
 • przeprowadzania rozrostu pieczywa,
 • kształtowania wyrobów piekarskich i ich wypieku,
 • przygotowania pieczywa do dystrybucji,
 • wykonywanie ciast z różnych rodzajów mąk i ziaren,
 • wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów
 • prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa,
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, czynności przed  i po wypieku pieczywa,
 • przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.

Zajęcia praktyczne

Nauka zawodu odbywa się w piekarni Rogalik w Szczytnie.

Perspektywy zawodowe

Nauka w szkole kończy się egzaminem zawodowym a absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły zdobędzie następujące korzyści:

 • zdobycie zawodu piekarz,
 • praca w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży pieczywa,
 • możliwość samodzielnego prowadzenia piekarni lub cukierni

WAŻNE!

Po zakończonej nauce w szkole pracodawca oferuje najlepszym praktykantom zatrudnienie w piekarni „Rogalik”.