Historia ośrodka

  1. JANUSZA KORCZAKA W SZCZYTNIE

Janusz Korczak 

Orzeczeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie dnia 1 stycznia 1968 r. został otwarty Państwowy Zakład Wychowawczy jako placówka koedukacyjna dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W ciągu pierwszego miesiąca istnienia placówki dyrekcja, kadra pedagogiczna i personel administracyjno – gospodarczy czyniły intensywne przygotowania do otwarcia szkoły, które nastąpiło   1 lutego 1968 roku.

W pierwszym roku nauki skupiono w nim 160 dzieci, tworząc 8 oddziałów. W latach następnych przybywało młodzieży oraz oddziałów. Największą liczbę dzieci w szkole (206) zanotowano w roku szkolnym 1970/71, co dało możliwość utworzenia dziesięciu oddziałów nauczania.

W piątą rocznicę istnienia (1973 r.) zakład otrzymał imię Janusza Korczaka i przemianowano go na Specjalny Zakład Wychowawczy.

W roku szkolnym 1976/77 przy Specjalnym Zakładzie Wychowawczym powstała trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu krawiectwa lekkiego damskiego. Kuratorium Oświaty i Wychowania zarządzeniem nr 8/77 z 5 kwietnia 1977 r. zmieniło dotychczasową nazwę zakładu na:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

Znacznym osiągnięciem ostatnich lat jest uruchomienie i rozwinięcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku szkolnym 1996/97 utworzono klasę I wielozawodową dla dziewcząt i chłopców o profilach: ogrodnictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, ślusarstwo. W następnym roku uruchomiono klasę I wielozawodową o profilach: krawieckim, ogrodniczym, budowlanym.

1 września 1999 roku w Ośrodku powstało Gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu lekkim,

a w roku szkolnym 2000/2001 powstało Gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

W roku szkolnym 2005/2006 w Ośrodku powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy  dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczął działalność Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Ma na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od czasu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką koedukacyjną dla uczniów  z miasta i okolic.

Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym jest  Starostwo Powiatowe w Szczytnie