Logopedia

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci wytypowane na podstawie wyników badań psychologicznych
i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przesiewowych badań mowy przeprowadzonych w szkole.
Terapię poprzedza diagnoza logopedyczna skonstruowana na podstawie „Karty mowy dziecka” oraz obserwacji logopedy. Następnie na podstawie diagnozy opracowany jest indywidualny program terapii logopedycznej dla każdego dziecka. Metody pracy, pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas spotkań, dostosowane są do indywidualnych potrzeb ucznia związanych z zaburzoną artykulacją
i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Celem terapii logopedycznej jest:
– usuwanie zaburzeń mowy
– wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

Metody pracy w terapii logopedycznej:
– wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia)
– doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego (wypracowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej)
– prowadzone są ćwiczenia słuchu fonematycznego (precyzyjne słyszenie i różnicowanie dźwięków mowy, rozpoznawanie wrażeń słuchowych)
– prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek
– wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka
– kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się
– wykorzystywane są metody tradycyjne oraz logopedyczne programy komputerowe i programy edukacyjne
– wykonywane są ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka – rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, logorytmika, rozwijanie pamięci, myślenia, doskonalenie techniki czytania i pisania

Elementy stałe zajęć:
a. ćwiczenia prawidłowego toru oddychania,
b. ćwiczenia głosowo – oddechowe,
c. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
d. ćwiczenia artykulacyjne zaburzonych głosek
• wywołanie zaburzonej głoski;
• ćwiczenie ustalonej głoski w sylabach, w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów, w zlepkach wyrazowych, w zdaniach pojedynczych, w zdaniach złożonych, w mowie opowieściowej;
• dalsze ćwiczenie artykulacji w zależności od postępów dziecka w terapii według metodyki logopedycznej
z zastosowaniem różnorodnych gier i zabaw edukacyjnych ćwiczących jednocześnie percepcję słuchową i wzrokową.

Elementy zmienne zajęć:
a. ćwiczenia rozumienia mowy,
b. ćwiczenia ogólnorozwojowe (logorytmika, relaksacja w różnej formie, ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej),
c. ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych
i dźwięków mowy,
d. ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,
e. ćwiczenia melodyki wypowiedzi,
f. ćwiczenia pamięci słownej,
g. ćwiczenia rozwijające słownictwo oraz w budowaniu zdań
i dłuższych wypowiedzi,
h. konsultacje z rodzicami, opiekunami i w razie potrzeby
z nauczycielami dziecka,
i. korzystanie w razie potrzeby z konsultacji innych specjalistów opiekujących się dzieckiem.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Radziwińska